04 Ekim 2015 Pazar

Sıkça Sorulan Sorular

İLK KAYIT İŞLEMLERİ

İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?
Üniversitemizin ve Daire Başkanlığımızın internet sitesinden öğrenilebilinir.

Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını belirtilen süre içinde yaptırmazsa ne olur?
İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

İlk kayıt işlemlerini adaylar kendileri mi yapmak zorundadır?
Adayların kayıta bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilebilinen olağan üstü durumlarda noterden vekalet verilen birisi tarafında ilk kayıt işlemi yapılabilir.

İlk kayıt işlemleri için adaylardan istenilen belgeler nelerdir?
İlk kayıtta:

 • Ön kayıt formu (Ön kayıt için https://obs.sdu.edu.tradresini kullanınız.)
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ya da mezuniyet belgesi,
 • …………… ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şb. alınacak askerlik durum belgesi,
 • Son altı (6) ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş oniki (12) adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Katkı payı ya da öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili banka dekontu,
 • Diş Hekimliği Fakültesi ve Isparta Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen bir heyet raporu, istenmektedir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İnternet aracılığı ile https://obs.sdu.edu.tradresini kullanarak kayıtlarını yenileyebilirler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı zaman ne yapılmalıdır?
Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim aldıkları birime eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ekle/sil haftasında tamamlar.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

 • Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

 • Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?
Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, bölüm/programına yazılı başvuruda bulunur. Fakülte/yüksek okul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi öğrenci işlerinden alacağı bir ilişik kesme formunu, ilgili yerlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğini teslim etmelidir.

Ekle/sil haftası nedir ve bu haftada ne yapılır?
Eğitim-öğretimin başlamasından sonraki kinci haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanının onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz.


KATKI PAYI

Öğrenci katkı payı nedir?
Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır.

Katkı payı ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?
Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. İlgili Üniversite Yönetim Kurulu ise belirlenen öğretim katkı paylarını en fazla % 30 artırabilir.

Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur?
Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder. Öğrencilik haklarından yararlanamaz

İlk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler. I Öğretim öğrencileri ise öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kaydını donduran öğrenciler katkı payı öder mi?
Kayıt donduran öğrenci katkı payı ödemez.

Kimler katkı payı ödemez?

 • Şehit ve gazi çocukları öğrenci katkı payından muaftır.

Katkı kredisi nedir?
Katkı kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yükseköğretim kurumlarına ödenen paradır.

Katkı kredisi çıkan öğrenciler katkı payı öder mi?
Katkı kredisinden yararlanan öğrenciler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bölümüne ait katkı payı tutarının en fazla %30 artırmakla yetkili olan Üniversite Yönetim Kurulunun yaptığı artışı katkı payı olarak öderler.

KAYIT DONDURMA
Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün müdür?
Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurabilirler. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?
Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır.

Geçerli mazereti olan öğrenci en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.(Önlisans öğrenciler en fazla iki (2) yarıyıl, lisans öğrencileri ise en fazla dört (4) yarıyıl kaydını dondurabilir.) İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez.

KİMLİK KARTI
Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?
Öncelikle yerel bir gazeteye kimlik kartının kaybedildiğine dair bir zayi ilanı vermek gerekir. Gazetede çıkan zayi ilanı ile birlikte 1 adet fotoğrafla öğrenim görülen Fakülte / Yüksekokul öğrenci işlerine başvurmak suretiyle öğrenci kimliği yeniden çıkartılabilir.

MEZUNİYET
Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddede belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur.

Lisans öğrencisiyim, önlisans diploması alabilir miyim?
Lisans öğrencisi öğrenimini her hangi bir sebeple tamamlayamamışsa ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı ve GNO’su da en az 2.00 ise, bu öğrenciler unvansız ön lisans diploması alabilir.

Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?
Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?
Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyetin ilgili birimin yönetim kurulundan geçtiği tarihtir. Bu tarih gün, ay, yıl olarak yazılır.

Diploma alınırken hangi belgeler istenir?

 • Diploma, ilişik kesme belgesi ve verilmiş ise mezuniyet belgesinin iadesi ve bir fotoğrafla başvurmaları halinde,
 • Mezuniyet belgesini kaybedenlere gazeteye verdiği ilan ve bir dilekçe ile başvurmaları halinde, diplomaları ilgili kişiye verilir.

Diploma ve Diploma ekini kim teslim alabilir?
Diploma ve ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekâlet verdiği kişiye verilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir.

Diplomada hangi bilgiler bulunur?
Diplomanın ön yüzünde, mezun olan öğrencinin;

 • Adı soyadı,
 • T.C. kimlik numarası,
 • Ana adı,
 • Baba adı,
 • Doğum yeri,
 • Doğum tarihi
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı
 • Bitirilen bölüm ve/veya anabilim/anasanat dalı programı
 • Mezuniyet tarihi
 • Diploma numarası
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için de aynı bilgiler bulunur, fakat ‘‘T.C. Kimlik Numarası’’ yerine ‘‘Yabancı uyruklu’’ ibaresi yer alır.

Diploma ve Diploma Ekinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diploma ve diploma ekini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine üç gün ara ile iki kez kayıp ilanı verdikten sonra yayınlanan gazetelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı sureti ile evrakın 2. nüshasını düzenleyecek Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurur. İlgili kurum yönetim kurulu kararı’nın aslına istinaden Bu belgelerin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenir.

Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?
Mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine üç gün ara ile iki kez verilen kayıp ilanı ve bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurmaları halinde, diplomaları henüz düzenlenmemiş ise, dosyalarındaki mezuniyet belgesinin ikinci nüshasının ilgili kurumca onaylı bir fotokopisi, üzerine kaybolma nedeniyle verildiği şerhi düşülerek verilir.

MUAFİYET

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?
Ders muafiyeti için eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvuruda bulunulur.

Muafiyet için hangi belgelerle nereye müracaat edilecek?
Muafiyet için öğrenci, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;

 • Transkript (not dokümü),
 • Ders içerikleri
 • Muaf olmak istediğini belirten dilekçe ile

Bölüm Başkanlığına veya Dekanlığa başvuruda bulunulur.

Muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?
Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

Yarıyıl sonu sınavına (final sınavına) hangi öğrenciler giremez?
Bir dersin final sınavına;

 • Kayıt yenilemeyen,
 • Teorik dersin en az % 70'ine devam etmeyen,
 • Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmeyen ve başarılı olmayan,
 • Yarıyıl/yıl içinde yapılan arasınavlara (vize) katılmayan öğrenciler giremez.

Final sınavında alınması gereken alt sınır notu var mıdır?
Final sınavından en az 40 alınması gerekir. Finali 40 'in altında olan öğrenciler direkt olarak 40 notu alırlar.

Sınav nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor?
Fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?
Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları sınavların bitiş tarihinden en geç 1 (bir) hafta sonra ilan edilir.

Hangi sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir?
Yapılan tüm sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir.

Notların ilanından kaç gün sonra maddi hata dilekçesi verilebilir?
Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler.

Sağlık raporunu ne zaman ve nereden almak gerekir?
Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerden sınav dönemi içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır.

Sağlık nedeniyle alınan raporlarının; Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinin, ilgili uzmanlık alanındaki alınmış raporlarla; zorunlu durumlarda herhangi bir resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık kurulu raporları ile belgelendirilmesi gerekir.

Mazeretim nedeniyle arasınava veya final sınavına giremedim, ne yapmam gerekir?
Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?
Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; yarıyıl/yıl sonu sınav haklarını ise akademik takvimde gösterilen süre içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

TEK DERS SINAVI

Tek ders sınavları ne zaman yapılır?
Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda mazeret sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır. Yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?
Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olup, staj hariç bir dersten başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler bu sınavdan yararlanır.

Tek ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?
Diğer sınavlarda olduğu gibi öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Normal öğrenim süresi ne kadardır?
2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur?
Normal öğrenim süresi sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

YANDAL LİSANS PROGRAMLARI

Yandal lisans programı nedir?
Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayan bir programdır.

Yandal lisans programına başvuru koşulu nedir?
Yandal lisans programına başvurabilmek için;

 • Anadal lisans programının en erken üç, en geç altıncı yarıyıl başında olunması
 • Genel not ortalaması en az 2.50 olması
 • Başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

Yandal programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi?
Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

Kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarı düzeyi, yandal lisans programını etkiler mi?
Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir. Bu şartları sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde yandal lisans programı bitirilmediyse ne olur?
Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla 1 yarıyıl ek sure verilir.

Yandal lisans programlarında başarılı olmanın koşulları nelerdir?
Yandal lisans programlarından başarılı olmak için en az 18 kredilik yandal lisans programını 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamak gerekir. Tamamlayan öğrenciye sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

Yandal lisans programlarından hanği durumlarda öğrencinin kaydı silinir?
Yandal lisans programından;

 • İzin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin,
 • Anadal programındaki genel not ortalaması 2.30’un altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Ayrıca kendi isteği ile de yandal programınından öğrenci ayrılabilir.

Öğrenci her ne şekilde olursa olsun yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir

Yandal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar?
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası ve transkript verilir.

Yandal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?
Yandal programı öğrencileri, anadalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait öğrenci katkı payını öder. Anadalından mezun olduktan sonra kullanılan ek süre boyunca ise yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınmadan, ödemeye devam ederler. Yandal program için ek sure kullanan öğrenciler yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

Aynı anda hem yandal hem çift anadala kayıt yaptırabilir miyim?
Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda yandal ile çift anadal programına kayıt yapılabilir.

BÖLÜM PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?
2., 3., 4. ve 5. yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?

 • Yatay geçiş için başvurduğu sınıfa veya yarıyıla kadar, ayrılacağı kurumdaki önlisans/lisans programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
 • II. öğretim programlarından I. öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde on’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olmaları,
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması gerekir. Uzaktan eğitimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için ise genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.50 olması veya geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Daha önce kurum içi yatay geçiş yapan ile uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenci kurum içi yatay geçiş yapamaz.

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

 • Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim diploma programına yatay geçiş yapan öğrenciler uzaktan eğitim ücreti öderler.
 • İkinci öğretim programından normal öğretim programına yatay geçiş yapan öğrenciler ile birinci öğretimden ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Yatay geçiş için istenen belgeler nelerdir?

 • Yatay geçiş başvuru dilekçesi,
 • Not belgesi (Transkript),
 • ÖSYS sınav sonuç belgesi,
 • Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge
 • Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge
 • Ders içeriklerinin onaylı fotokopisi

Dikey geçiş ile gelen bir öğrenci yatay geçiş yapabilir mi?
Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı başarı ile tamamlayan öğrenci yatay geçiş yapabilir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?
Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında öğrenim görmekte olan öğrenciler geçiş için başvuruda bulunamaz.

Yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?

 • Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
 • Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanın, geçmek istenilen diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması, (Yerleştirme puanı ile başvuran adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde yapılacaktır.)
 • Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapacak adayların genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 3.50 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,
 • Geçiş yapmak isteyenlerin uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması,
 • İkinci öğretim diploma programından birinci öğretim diploma programına geçiş yapmak isteyenlerin II. öğretim diploma programında sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca yurt dışı üniversitelerden geçişler için,
 • Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

 • Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından örgün veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, bakanlar kurulu kararı hükümleri doğrultusunda öğrenim ücreti öderler.
 • Birinci öğretimden ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ile ikinci öğretim programından birinci öğretim diploma programına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler

Yatay geçiş için istenen belgeler nelerdir?

 • Yatay geçiş başvuru dilekçesi
 • Not belgesi (Transkript)
 • ÖSYS sınav sonuç belgesi
 • Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge
 • Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge
 • ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurt dışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge
 • Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmediğini ve ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmediğini gösterir belge
 • Ders içeriklerinin onaylı fotokopisi

Dikey geçiş ile gelen bir öğrenci yatay geçiş yapabilir mi?
Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı başarı ile tamamlayan öğrenci yatay geçiş yapabilir.

ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMLARI

Çift anadal lisans programı nedir?
Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almasını sağlayan bir programdır.

Çift anadal lisans programına başvuru koşulları nedir?

 • En erken 3. ve en geç 5. yarıyıl öğrencisi iseniz,
 • Hiç başarısız dersiniz yoksa
 • GNO'nuz en az 3.00
 • Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk % 20’lik dilimde bulunması
 • Başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi halinde çift anadala başvuru yapılabilir.

Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde çift anadal lisans programı bitirilmediyse ne olur?
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır.

Çift anadal lisans programlarından mezun olma koşulları nelerdir?
Çift anadal programından en az 36 kredilik programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamak gerekir.

Çift anadal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar?

 • Çift anadal programından ayrılan/çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları dersler çift anadal transkriptinde gösterilir.
 • Programın ilk iki yılı (dört yarıyılı) tüm derslerin başarı ile tamamlanmış ise öğrenciye unvansız önlisans diploması veya yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası verilir.

Çift anadal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?
Çift anadal programı öğrencileri, anadalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait öğrenci katkı payını öder. Anadalından mezun olduktan sonra kullanılan ek sure boyunca ise çift anadala ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınmadan, ödemeye devam ederler. Çift anadal programı için ek süre kullanan öğrenciler yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

Çift anadal programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi?
Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

Çift anadal lisans programlarından hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?
Öğrencinin;

 • Kendi isteği ile çift anadal programından kaydı silinir.
 • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Ancak, genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programında, izinsiz olarak iki dönem üstüste ders alınmazsa çift anadal programından kaydı silinir.

Aynı anda hem çift anadala hem yandala kayıt yaptırabilir miyim?
Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

 

YAZ ÖĞRETİMİ (YAZ OKULU)

Yaz okulu nedir?
Normal eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim programıdır.

Yaz okuluna nasıl başvurulur?
Yaz okuluna başvuru koşulları Üniversitemiz ve Daire Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilir.

Yaz okulunun ne zaman başlar ve süresi ne kadardır?
Yaz dönemi takvimi, Senato tarafından belirlenir. Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Haftalık ders saati, normal eğitim-öğretim dönemi haftalık ders saatinin iki katıdır. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri bu süreye dahil değildir. Yaz döneminde verilecek her ders için normal eğitim-öğretim dönemindeki ders saati kadar ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz dönemi eğitim-öğretim süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır. Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz okulunda almak istenilen ders, üniversitemizde açılmıyorsa başka bir üniversiteden alınabilinir mi? Şartları nelerdir?
Öğrenci yaz döneminde almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Yaz okulunda başka üniversite öğrencileri de üniversitemizden ders alabilirler mi?
Üniversitemizin açmış olduğu yaz okuluna başvurmak isteyen başka üniversitelerin öğrencilerinin öncelikle kendi üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir, daha sonra üniversitemizden almak istedikleri derslerin içeriklerini ve kredi miktarlarını kendi üniversitelerinin onaylaması halinde ve almak istedikleri derslerin Üniversitemizde açılması halinde üniversitemiz yaz okuluna devam edebilirler.

Yaz okulunda herhangi bir ders kaç kişi başvurması halinde açılır?
Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.

Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?
Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.

Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mıdır?

 • Yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu dersler hariç, yaz okulunda öğrencinin; bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az %70’ini, varsa uygulama ve laboratuarın en az % 80’ini takip etmesi ve başarılı olması ayrıca yaz okulunda yapılan ara sınavlara katılması gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıflarında devam zorunluluğu, 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen hükümler çerçevesinde hesaplanır.
 • Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz döneminde devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz döneminde devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz döneminde alan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

Yaz okulu ücretleri nasıl ve ne zaman belli olur?
Yaz dönemine katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz dönemi öğretim ücreti alınır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası ile birimlerin öğrenci işlerinden duyurulur.

Yaz okulu ücretleri hangi hallerde iade edilir?
Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan dersin ve/veya açılmayan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilir.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
Yabancı dil hazırlık sınıfı olan fakülteler ve bölümleri hangileridir?

Hazırlık sınıfından muaf olmak için ne yapmak gerekir?
Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 başarı notu sağlayan öğrenciler ve Uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen TOEFL ve/veya IELTS sınavlarından en az 60 eşdeğer puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

Zorunlu hazırlık sınıfında ikinci yılımda da başarılı olamadığım zaman okulla ilişiğim kesilir mi?
Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler; istedikleri takdirde, destek sınıfı olarak adlandırılan hazırlık sınıfını ikinci defa devam etmek suretiyle tekrarlayabilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler; güz ve bahar yarıyıllarında devam koşulunu sağlamış olmaları kaydıyla ve açılması halinde yaz okulunda da hazırlık eğitimi alabilir.
Hazırlık sınıfı, destek sınıfı veya yaz okulu sonunda başarısız olan öğrencilere bölüm ve programının birinci sınıfından eğitimine devam hakkı verilir. Ancak bu öğrenciler, eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu derslerle birlikte sadece Türkçe olarak verilen seçimlik dersleri alabilir.

İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlarda başarısızlık durumda nasıl bir uygulama yapılmaktadır?
Üniversitemiz birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören, ancak yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki eğitim öğretim yılında öğrenim programlarının birinci sınıflarına devam etme hakları olup; söz konusu isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına, başarısızlık durumunda dair herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Yabancı dil ve Temel Bilgi Teknoloji derslerinden nasıl muaf olunur?
Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Yine her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde Enformatik bölümü tarafından Temel Bilgi Teknolojileri dersi muafiyet sınavı uygulanır. Bu sınavlardan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler bu derslerden muaf olur.

DİĞER HUSUSLAR

Yemek yardımına nasıl başvurabilirim?
Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında Bölüm Sekreterliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Part-tıme (kısmi zamanlı) öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?
Part time çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özel yetenek sınavları hakkında nereden bilgi alabilirim?
Özel yetenek sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Güzel Sanatlar Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi ile görüşünüz.
GSF: 0 246 211 35 59
Sağlık Bilimleri Fakültesi:0 246 211 4753
e-mail: gsf@sdu.edu.tr

Burs nedir?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi nedir?
Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Azami öğrenim süresi kaç yıldır?
2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Daire Başkanlığına verdiğim dilekçenin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gelen giden evrak biriminden öğrenebilirsiniz.

Uluslar Arası Öğrenciler

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

Yabancı uyruklu olanların,

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift   uyrukluların,

TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını  KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları kabul edililir.

Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülüyor?

Disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Verilen disiplin suçuna itiraz hakkımız var mı?

Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan 1 aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurabilir.

Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idarî yargı yolu açıktır.

Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı ve kapsamında konuyla ilgili bir hüküm (Mahkeme Kararı) verilmediği sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

Disiplin soruşturmasını kim yapar?

Öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı: Toplu, süreklilik arz eden ve/veya müşterek olan veya mekânlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri, fakültelerde Dekan, enstitülerde Enstitü Müdürü, yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü, Konservatuarlarda Konservatuar Müdürü, soruşturma yaptırmaya yetkili amirlerdir. Bu amirler soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler,

Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kendisinden başka kimlere bildirilir?

Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, anne ve babası, yoklukları halinde en yakın aile mensubuna, burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere, yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına, ilgili askerlik şubelerine ve Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir.

Disiplin soruşturması açıldığından öğrencinin ne zaman haberi olur?

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Alan Öğrenci Tekrar Yükseköretim Kurumuna Girebilir mi?

Evet .2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  54.maddesinin (g) fıkrasının “ Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar” biçimindeki ikinci cümlesi Anayasa Mahkemesi’nin 28/04/2011 tarih ve 2009/59E.2011/69K. Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Yaz Dönemi Staj Başvuruları Nereye Yapılır?

İlgili meslek yüksekokulu veya fakülteye başvurabilirsiniz.

 

 

 

Akademik Takvim

Bağıl Hesap Sunusu

Kullanılan Formlar

Not Dönüşüm Tabloları

Öğrenci Bilgi Sistemi Yardım Sunuları

Öğrenci Sayıları

Taban Tavan Puanlar

Yönergeler