Mezuniyet ve Diploma

Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların Alınmasında Yapılması Gereken İşlemler

Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, öğrenciye daha önceden geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise geçici mezuniyet belgesinin aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.

Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesinin Kaybedilmesi

Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise, ilgili birimin yönetim kurulu kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse; ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Fakültelerde Dekan ve Rektör, Enstitülerde / Yüksek Okullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.
Diploma ekini kaybedenler için yeni diploma eki düzenlenir. Diploma ekinin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kayıt Değişikliği

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğinin yapılabilmesi için vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı ve mahkeme kararının onaylı sureti dilekçeye eklenerek ilgili birime başvurulur. Nüfus kaydı değişiklikleri, diplomanın arkasına gerekli açıklama ile şerh düşülüp tarih konularak Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır ve Rektörlük mührü ile mühürlenir. Diploma defterinde gerekli düzenleme ilgili birim tarafından yapılır.