7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affı Hakkında Duyuru ve Belirlenen İlke ve Esaslar [Güncel]

    5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları (Postada yaşanan gecikmelerden ve onaysız-eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir. 

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

       Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar için tıklayınız.

       Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

      Her ne sebeple olursa olsun  (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler Af kanunundan yararlanamayacaktır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması) ) (Diplomasını Kaybedenler İçin E-Devlet Mezuniyet Belgesi veya Mezun Oldukları Liseden Alacakları Onaylı Öğrenim Belgesi)
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi
ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
Ön Lisans ve Lisans başvuru formu

Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi
Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir) (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans) 
Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
Lisansüstü başvuru formu

Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri İçin BAŞVURU FORMU

Lisansüstü Programı Öğrencileri İçin BAŞVURU FORMU

Yayın Tarihi: 21/07/2022
Okunma Sayısı: 13775