Birim Kalite Çalışmaları

Kurum olarak;

Kalite Yönetim Sistemleri [Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)] kurulması kapsamında;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Üniversitemizde bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Üniversitemiz, iç ve dış paydaşları için kurmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakların ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm iç ve dış paydaşların; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
  • EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;
     EYS politikamızdır.   


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline yönelik ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Öncesi Farkındalık ve Kontrol Toplantısı 16.11.2022 tarihinde saat 14:30'da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenecektir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline yönelik ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemine ilişkin güncellemelerin paylaşıldığı "Personel Farkındalığını Artırma Toplantısı" 13.11.2023 tarihinde saat 14:00'da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenecektir.

Sıra No

Öneri Kaynağı Öneri Tarihi Öneri İyileştirme İyileştirme Tarihi
38

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü)

18.03.2024

Seminer, Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi işlemlerinin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesini sağlayan SDUFORMS sistemine ait güncelleme işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanarak, sistem devreye alınmıştır. Enstitüler bünyesinde okutulmakta olan uzmanlık alan derslerine yönelik uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla matbu bir form oluşturulması

İlgili talebe istinaden, Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu (FR031) oluşturulmuş, Daire Başkanlığımız websayfasında yer alan Doküman Arşivi sekmesinde Formların altında ve Birim Kalite Çalışmaları>Doküman Listesi>Formlar sekmesinde yer verilmiştir. Benzer şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığının SDUFORMS kullanıcı kılavuzları Daire Başkanlığımız Doküman Arşivi sekmesinde Rehberler/El Kitapları/Kılavuzlar altında ve Birim Kalite Çalışmaları>Doküman Listesi>Rehberler/Kılavuzlar kısmında yer almaktadır.

19.03.2024

37

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

13.03.2024

Resmi işlemlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi imkânı sağlaması, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi olanağını sunacak olması ile sağlayacağı kolaylık dolayısıyla fiziksel öğrenci kimlik kartlarının dijital kimlik kartlarına dönüştürülmesi 06.03.2024 tarihli Öğrenci Konseyi yönetim kurulu toplantısında teklif edilmiştir. Bu hususta gereken altyapının tesisi için çalışmaların yapılması

İlgili talebe istinaden, Üniversitemiz Enstitüleri bünyesinde yer alan uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları pilot uygulama olarak belirlenmiştir.  Söz konusu programlara kayıtlı öğrencilerin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi yarıyıl (vize)/yıl sonu (final) sınavlarında hizmetine sunulacak olan “Dijital Öğrenci Kimlik Kartı” kapsamında gerekli çalışma başlatılmıştır.

İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

36

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

28.02.2024

Enstitümüz İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik anabilim dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden biri tez yükümlülüğünden başarısız bulunmuş ve 24.01.2024 tarihinde kaydı silinmiştir. Anılan öğrenci ilgili program kapsamında tezsiz yüksek lisans diploması alma talebinde bulunmuştur. YÖK birim ağacında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik tezsiz yüksek lisans programı bulunmamasından kaynaklı mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilememesine dönük aksaklığın giderilmesi

İlgili talep kapsamında öğrencinin sistemsel diploma basımı sağlanmıştır.

12.03.2024

35

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

02.02.2024

Öğrenci kimlik kartlarının kayıp ve/veya çalıntı, yıpranma, bozulma, fotoğraf değişikliği v.b durumlarında öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hızlı aksiyon almak, şehir dışında ikamet eden öğrencilerin yeni öğrenci kimlik kartlarını talep edebilmelerini kolaylaştırmak adına çevrim içi sistemin hayata geçirilmesi

İlgili talebe istinaden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından SDÜnet>Uygulamalar Menüsü altında Kart Basım Otomasyonu hazırlanmış ve işleyişe ilişkin kullanıcı kılavuzu bağlantıda sunulmuştur.

28.02.2024

34

İç Paydaş

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisi)

31.01.2024

Ders ve sınav programlarının her dönem değişmesinden kaynaklı oluşan karışıklığın önüne geçilmesi kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yürütülen ders ve sınav takvimlerinde sabit program uygulamasına geçilmesi

Öğrencilerimizin Üniversitemiz fiziki imkanlarından azami ölçüde
faydalanmalarını sağlamak ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak
amacıyla; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin haftalık ders programları
ile yarıyıl/yılsonu sınavlarının sabit (çakılı) olmasına yönelik uygulamaya geçilmesi kapsamında 2023-2024 Bahar döneminden itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin pilot birim olarak seçilmesine; uygulamanın aksayan ve olumlu yönlerine yönelik Rektörlük makamına raporlamada bulunmasına ilişkin karara varılmıştır.

01.02.2024

33

Dış Paydaş

(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

21.08.2023

8 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananrak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 sayılı Kanun" ile Üniversitemize bağlı bazı birimler ve programlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (ISUBÜ) devrolunmuş ve 8 Mayıs 2018 tarihinden önce kayıtlı olan öğrencilere mezun olmak istedikleri üniversiteyi seçme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda ISUBÜ'de öğrenimine devam etmiş ancak Üniversitemizden diplomalarını talep etmiş öğrencilerin ilgili talepler doğrultusunda diplomaları elektronik ortamda imzalanarak karekodlu olarak basılmıştır. İlgili diplomaların kod doğrulamalarında gözlemlenen aksaklıkların giderilmesi

İlgili talebe ilişkin gerekli düzenlemeler Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanarak https://diplomadogrulama.sdu.edu.tr/ adresinden doğrulamaların yapılması noktasında gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

 

ISUBÜ, ilgili çalışmaların tamamlandığına dair resmi yazı ile bilgilendirilmiştir.

05.12.2023

14.12.2023

32

İç Paydaş

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

09.11.2023

Akreditasyon süreçlerinde öne çıkan uygulamalı dersler kapsamında öğrenci değerlendirmelerine ilişkin çeşitliliğin artırılması hususundan hareketle Fakültemiz Hemşirelik bölümünün önerisi ile azami 4 (dört) olan arasınav kalemlerinin sayıca artırılması ve arasınav türlerine "laboratuar" seçeneğinin eklenmesi

İlgili talep kapsamında tanımlanabilen arasınav sayısı 6 (altı) olarak ve değerlendirme parametresinin isim içeriği öğretim elemanı/üyesi tarafından belirlenebilir şekilde güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

13.11.2023

31

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

31.10.2023

Öğrenim dili Arapça olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na kayıtlı öğrencilerin seminer, tez konusu ve diğer işlemlerine ilişkin bilgi girişlerinin Proliz Öğrenci Sisteminde Arapça dilinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli güncellemenin yapılması

Proliz servis sağlayıcısı ile ilgili talebin karşılanması için gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

30

İç Paydaş

(Öğretim Üyesi/Elemanı)

(Öğrenci)

12.10.2023

SDÜNet platformu altında toplanmış ve Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca geliştirilmiş yazılımlara mobil cihazlarda öğretim üyelerince/elemanlarınca ve öğrencilerce her yerden erişim sağlanabilmesine olanak tanıyan SDÜ Mobil uygulaması Android Market ve Apple Store üzerinden indirilebilmektedir. Pilot bir uygulama olarak başlatılan e-yoklama fonksiyonu ile yaygınlaşan SDÜ Mobil kullanımı sonucunda oluşan geri bildirimlerle tespit edildiği üzere ilgili uygulamanın HUAWEI AppGallery üzerinden de erişilebilmesi hususunda gerekli güncellemelerin yapılması

SDÜ Mobil uygulamasının HUAWEI AppGallery üzerinden de indirilebilmesi kapsamında gerekli altyapının oluşturulması hususundaki taleplere ilişkin yazışma Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılmıştır.

İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

29

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

08.10.2023

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin 16ncı maddesinin 10uncu fıkrasında "Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları (tezsiz yüksek lisans programları hariç) süreç tamamlanıncaya kadar devam eder." hükmü yer almaktadır.

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların 3. maddesinde "...Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda danışman öğretim üyelerine 3 aydan sonra ek ders ücreti ödenmeyecek ve 6 aydan sonra ise öğretim üyesinin danışmanlığı sona erecektir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler çerçevesinde Enstitümüz bünyesinde danışmanlıkları olan veya ders veren, emekli olmuş, başka yükseköğretim kurumuna gitmiş veya uzun süreli yurt dışı görevlendirmeleri bulunan öğretim elemanlarının izlenmesi için sistemsel düzeltmelerin yapılması

İlgili talebe istinaden Daire Başkanlığımız, Bilgi İşlem ve Personel Daire Başkanlıklarınca altta sıralanan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir:

1. Emekli olmuş veya başka yükseköğretim kurumuna gitmiş öğretim elemanlarının danışmanlık süreçlerinin devam etmesi ile ilgili olarak; Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) danışmanlık adı altında bir atama türü tanımlamasının yapılması ve Üniversitemiz kadrosunda olmayan tüm öğretim elemanlarının "d_.......@sdu.edu.tr" kullanıcı hesabı açılarak atama süreçlerinin uygulanması,

2. PBS'de aktif/pasif olan personellerin kontrolleri sağlanarak Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımındaki personel entegrasyonun tamamlanması,

3. 3 ay ve üstü yurtiçi ve/veya yurtdışı görevlendirme alan, emekli olmuş veya ne sebeple olursa olsun Üniversitemizden ayrılmış tüm personelin tüm birimlere resmi yazı ile bildirilmesi,

4. İlk 3 adımın tamamlanmasının ardından Üniversitemiz enstitülerinin emekli olmuş veya başka yüksek öğretim kurumuna gitmiş öğretim elemanlarının danışmanlık süreçlerinin başlangıcında ve danışmanlık süreci tamamlandıktan sonra kadro boşaltım talebi için Personel Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunmasına dönük mekanizmanın kurulması.

 

20.10.2023

28

İç Paydaş

(Öğretim Üyesi)

05.10.2023

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere 2023-2024 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde açılacak “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için görevlendirilen öğretim elemanlarına bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine ilişkin alınan karar kapsamında açılan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için görevlendirilen öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir (https://oidb.sdu.edu.tr/tr/haber/istege-bagli-formasyon-egitimi-kapsaminda-ogretmenlik-uygulamasi-na-yonelik-bilgilendirme-toplantisi-43966h.html ).

05.10.2023

27

İç Paydaş

(Öğrenci)

19.09.2023

"SDU Öğrenci Belgesi (Ders Kayıt)", "SDU Öğrenci Belgesi", "Öğrenci Belgesi", "Transkript", "Transkript Karne", "Mezuniyet Transkript", "Detaylı Transkript Belgesi" adı altında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden enstitü öğrencileri için oluşturulan belgelerde yer alan "Fakülte/Yüksekokul" kısmının "Fakülte/Yüksekokul/Enstitü" ve adı geçen belgelerde geçen "Bölüm" ibaresi yerine "Anabilim Dalı" ibaresinin kullanılmasına dönük güncellemenin yapılması

1-"SDU Öğrenci Belgesi (Ders Kayıt)", "SDU Öğrenci Belgesi"nde yer alan "Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan 202.-202. Eğitim Öğretim Yılı .....dönemi .........Enstitüsü ........Bölümünde öğrencimiz olmuştur." ibaresinin

"Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan 202.-202. Eğitim Öğretim Yılı .......dönemi ...... Enstitüsü ........Anabilim Dalında öğrencimiz olmuştur." şeklinde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

2-"Öğrenci Belgesi"nde yer alan "Fakülte/Yüksekokul" ibarelerinin "Fakülte/Yüksekokul/Enstitü" şeklinde güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.

3-"Detaylı Transkript Belgesi", "Transkript Karne", "Transkript Belgesi", "Mezuniyet Transkripti"nde yer alan "Fakülte" ibaresinin "Fakülte/Yüksekokul/Enstitü" şeklinde güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.

20.09.2023

26

İç Paydaş

(Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu)

12.09.2023

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Üniversitemiz için oluşturulmuş Kurumsal Akreditasyon Raporu'na (KAR) esas teşkil eden ölçütler arasında Eğitim-Öğretim başlığının diğer ölçütlere göre daha fazla gelişime açık olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kazanılmış akreditasyonun korunması ve daha ileriye taşınması amacıyla başta öğretim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu, yeni öğrenme-öğretme yaklaşımları bağlamlarında mevcut durumun tahlili ve yol haritası belirlenmesi kapsamında iç ve dış paydaşların yer aldığı değerlendirme toplantısının tertibi 

Öneri kapsamında 27.09.2023 (Çarşamba) günü saat:13.30'da Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerinde "I. Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı" düzenlenmiştir (https://w3.sdu.edu.tr/haber/11640/i-egitim-ogretim-sureclerini-degerlendirme-ve-guncelleme-calistayi-gerceklestirildi).

27.09.2023

25

İç Paydaş

(Öğrenci) 

16.08.2023

Üniversitemize otobüs ile ulaşım sağlayan öğrencilerin talep dilekçelerine istinaden, ders programları hazırlanırken sabah saatlerinde duraklarda yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurularak ders saatlerinin belirlenmesi

Kampüse otobüs ile transferlerde yaşanabilecek yoğunluk kaynaklı derslere katılımda mağduriyet yaşanmaması adına ders saatlerinin bu hususun dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin gerekli bilgilendirmeler birimlere yapılmış ve programlar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

31.08.2023

24

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü)

04.05.2023

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi"nde hükme bağlanan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve Enstitümüz lisansüstü öğrenci alımlarında kullanılmakta olan TOEFL iBT yabancı dil sınav sonuç belgelerinin doğrulanması işlemlerinde izlenmesi gereken adımlara ilişkin bilgilendirmenin yapılması

İlgili talep kapsamında Daire Başkanlığımızca GRE, PRAXIS, TOEIC, TOEFL sınavlarının yürütücüsü ETS Kurumu (https://www.ets.org/) nezdinde Üniversitemizin ETS Veri Yönetim Platformu’na listelenme süreci (https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/where-to-study/destinations-search.html), 04 Mayıs 2023 tarihi itibariyle tamamlanmış ve kurum kodu D425 olarak belirlenmiştir.

Talebe ilişkin iş akış şeması hazırlanarak https://oidb.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden yayımlanmıştır.

 

05.05.2023

23

İç Paydaş

(Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı)

23.03.2023

Sınıf tekrarı yapan ve/veya bahar döneminde alması gereken ders olmayıp yıllık dersleri almaya devam eden Fakültemiz öğrencilerinin bahar döneminde ders kaydı yapamamaları dolayısıyla YÖKSİS kayıtlarında pasif olarak görünmelerinden ve dolayısıyla burs işlemlerinde aksaklık yaşamalarından kaynaklı durumun giderilmesi kapsamında yıllık derslerin bahar döneminde de Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açılması

İlgili talebe ilişkin gereken güncelleme çalışmaları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlanmıştır.

04.05.2023

22

İç Paydaş

(Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

26.04.2023

11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete'de yeyımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 09.02.2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi değiştirilerek disiplin cezalarını gerektiren suçlar ile verilecek disiplin cezalarına yönelik soruşturma usul ve esasları kanunla düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ile uygulamada birliğin sağlanabilmesi adına soruşturma sürecinde izlenecek "İş Akış Şeması"nın ve kullanılacak formların da yer aldığı "Öğrenci Disiplin Soruşturması Rehberi"nin hazırlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanması ve tüm akademik birimlerle paylaşılması

"Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı" hazırlanarak https://oidb.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden yayımlanmıştır.

 

"Öğrenci Disiplin Soruşturması Rehberi" hazırlanarak https://oidb.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresinden yayımlanmıştır.

 

 

"Öğrenci Disiplin Soruşturması Rehberi" tüm akademik birimlerle EBYS üzerinden paylaşılmıştır.

 

27.04.2023

 

 

 

 

28.04.2023

 

 

 

05.05.2023

21

İç Paydaş

(Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

17.03.2023

Kayıt dondurma taleplerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak alınması Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin farklı şehirlerde ikamet etmeleri ve dilekçelerin kargo vb. yollarla alınması hususu öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet olabileceği öngörüsüyle kayıt dondurma talepleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak alınmasına yönelik güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 21.03.2023
20

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü)

27.12.2022

Lisansüstü öğrenci transkriptlerinde sınıf ibaresi yerine akademik yıl-dönem (örneğin 2022-2023 güz) dil sistematiğinin kullanılması  Lisansüstü öğrenci transkriptlerinde ilgili dil revizyonuna ilişkin çalışmalar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başlatılmıştır. 03.01.2023
19

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

30.09.2022

Kimlik kartlarını kaybetmiş öğrencilerin gazete ilan süreçleri diploma tesliminde aksaklıklar doğurduğu için mezuniyet/ilişik kesme işlemleri aşamasında öğrenci kimlik kartının iadesine ilişkin hususun kaldırılması İlgili talebin mevzuatsal altyapısına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
18

İç Paydaş

(Öğrenci)

 

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

27.09.2022

 

 

06.10.2022

 

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından Üniversitemiz'e gönderilen 17.08.2022 tarihli kararda mezunlara diploma tesliminin şahsen yapılmasına ilişkin uygulamanın verimsiz ve hak sahibi için maliyetli olması nedeni ile ilgili Yönerge'de diploma ve eklerinin kargo vb. yollarla hak sahibine gönderilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması Konuya yönelik olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge”de gerekli değişiklikler 18.11.2022 tarihli ve 609/3 sayılı Senato kararı ile yapılmış olup, diplomaların  adrese gönderilmesine ilişkin altyapı tamamlanmıştır. Hak sahiplerinin takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayınız. 22.02.2023
17

İç Paydaş

(Öğrenci)

13.02.2023

Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 depreminden etkilenmiş illerde yaşamakta olup, Üniversitemiz'de öğrenim gören öğrencilerimizin ihtiyaç tespitlerine yönelik yürütülen çalışmadan derlenen geribildirimler; afet kaynaklı şokların/travmaların aşılması yolunda psikolojik destek, psikolojik tedavi, psikolojik danışman ihtiyaçları etrafında kümelenmiştir. 

10.02.2023 tarihli ve "SDÜ Depremden Etkilenen Öğrencilerimize Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor" başlıklı duyuru ile Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi hizmetinde gönüllülük ve gizlilik esasına göre fiziki/çevrimiçi bireysel görüşmelerin gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

SDÜ Mobil Uygulama "Modüller" sekmesi üzerinden "Kişisel Bilgilerim">"Psikolojik Danışmanlık" seçeneklerinden ilerleyip, tarih ve saat aralığı seçilerek Psiko-sosyal destek hizmetinden yararlanma talebi oluşturulabilmesine ilişkin güncellemeler tamamlanmıştır.

 

Yanı sıra, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezince Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğrencilerimizde afet kaynaklı gözlenmesi muhtemel motivasyon eksikliğinin, içe kapanma davranışlarının en aza indirgenmesi amacıyla öğretim elemanlarına ve öğrenci danışmanlarına yönelik olarak “Psikososyal Destek Eğitimi” 454598 sayılı ve 27.02.2023 tarihli yazı ile tasarlanmış ve 1 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2023

16

İç Paydaş

(Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

12.01.2023

Üniversitemize, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esasları'na İlişkin Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca geçiş yapan; DGS, DGS Ek Yerleştirme, Mühendislik Tamamlama vb. kapsamında yerleşen öğrencilere ilişkin kayıt işlemlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlamasından sonra ilan olunması ve ilgili öğrencilerin kayıtlarının akademik takvimde belirlenmiş tarihlerden sonra gerçekleşebilmesinden ve  intibak işlemlerinin akademik takvim dışına sarkmasından kaynaklı yoklama listelerinde "devamsız" olarak işlenen öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için otomasyon sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması İlgili öğrencilerin yoklama durumlarına ilişkin gerekli güncelleme çalışmaları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlanmıştır. 19.01.2023
15

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü)

27.12.2022

Enstitümüz bünyesinde kayıtlı lisansüstü öğrencilerin daha verimli bir şekilde izlenebilmesi adına Öğrenci Bilgi Sistemi "Öğrenci Rehber" sekmesi altında yer alan "Sınıf/Aşama" menüsünde Ders Dönemi 3, Ders Dönemi 4, Yeterlik Bekliyor, Tez Önerisi 1, Tez Önerisi 2,...,Tez Önerisi 10, Kayıt Dondurma 1, Kayıt Dondurma 2, Türkçe Hazırlık 1, Türkçe Hazırlık 2, Türkçe Hazırlık 3, Türkçe Hazırlık 4 şeklinde öğrenciliklerine ilişkin her bir adımın seçenek olarak eklenmesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilgili talep doğrultusunda "Sınıf/Aşama" menüsünde Ders Dönemi 3, Ders Dönemi 4, Yeterlik Bekliyor, Tez Önerisi 1, Tez Önerisi 2,...,Tez Önerisi 10, Kayıt Dondurma 1, Kayıt Dondurma 2, Türkçe Hazırlık 1, Türkçe Hazırlık 2, Türkçe Hazırlık 3, Türkçe Hazırlık 4 şeklinde seçeneklerin eklenmesi üzerine güncellemeler tamamlanmıştır. 10.01.2023
14

İç Paydaş

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü)

27.12.2022

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden  lisansüstü öğrenciler için üretilen transkriptlerde danışmanın adı-soyadı, tez konusu ve seminer konuları gibi bilgilerin de yer almasının sağlanması İlgili talep doğrultusunda transkriptlerde danışmanın adı-soyadı, tez konusu ve seminer konuları gibi bilgilerin de yer alması için gerekli güncellemeler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlanmıştır. 02.01.2023
13

İç Paydaş

(İlahiyat Fakültesi)

18.07.2022

İlahiyat Fakültesi formasyon ve Arapça Hazırlık belgelerinin EBYS üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi  Öğrenci bilgi sistemi üzerinden belgeler hazırlanmış olup, EBYS üzerinden e-imzalı olarak alınabilmesi tamamlanmıştır. 04.11.2022
12

 İç Paydaş

(Öğrenci)

09.06.2022 Öğrenci Belgesi ve Transkript belgelerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-imzalı olarak talep edilmesi Öğrencilerin Öğrenci Bilgi  Sistemi üzerinden belge talepleri için gerekli imzalar sisteme yüklenmiş olup, belgelerin öğrenci sistemi üzerinden alınabilmesi tamamlanmıştır. 04.11.2022
11

İç Paydaş

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

28.08.2022 Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen başarı sertifikalarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden üretilmesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen başarı sertifikalarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden üretilmesi sağlanmıştır. 28.09.2022
10

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

20.06.2022 Konseyin misyonu ile örtüşen faaliyetleri yerine getirebilmesi kapsamında, hedef kitlesini oluşturan Üniversitemiz öğrencileri nezdinde görünürlüklerinin artırılması (https://konsey.sdu.edu.tr) web adresi üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Konseyi Şube Müdürlüğü menüsünden erişim çalışması tamamlanmıştır. 23.09.2022
9

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

20.09.2022 Üniversitemiz Öğrenci Konseyi'nin başkan ve birim temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri ve yaklaşan ziyaretlerinin/etkinliklerinin paylaşılması  (https://konsey.sdu.edu.tr) web adresine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Konseyi Şube Müdürlüğü menüsünden güncelleme çalışması tamamlanmıştır. 23.09.2022
8

İç Paydaş

(Öğrenci)

22.06.2022 Mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük ve 4’lük sistemdeki not karşılıklarının  transkript belgelerinde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın websayfasında görünmesinin sağlanması  Not dönüşüm tablolarının, https://oidb.sdu.edu.tr/tr/hizli-erisim/not-donusum-tablosu-14632s.html adresi üzerinden erişimi ve transkript belgelerinde görünmesi sağlanmıştır. 22.09.2022
7

İç Paydaş

(Akademik Personel)

16.07.2022 Öğretim üyelerinin yüksek lisans ve doktora ders programlarında öğretim üyesi odalarının derslik olarak tanımlanması  Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde öğretim elemanı odalarının derslik olarak tanımlanması Öğrenci Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. 19.09.2022
6

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

05.09.2022 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu, Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri için ilgili takvim döneminde ders kayıtlarını yapmayanlar ve harç ücretlerini yatırmayanlar için kayıtlarını tamamlamaları ve harç ücretlerini yatırmaları adına son tarihlerin SMS yoluyla duyurulmalarının sağlanması Taleplere yönelik olarak  öğrenci bilgi sistemine kayıtlı cep telefonu numaraları üzerinden öğrencilere hatırlatma SMS'i gönderilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. 15.09.2022
5

İç Paydaş

(Öğrenci Konseyi)

29.09.2022 Öğrenci kimlik kartlarında tasarımın ilgili akademik dönemin aktif öğrencisi olunduğunun bandrol ile tasdiklendiği güncellenmesinin yapılması ve bandrolü olmayan kimliklerin geçersiz olacağına dair metnin eklenmesinin sağlanması Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yeni öğrenci kartlarının basımında ilgili talep doğrultusunda tasarım ve basım çalışması tamamlanmıştır. 03.09.2022
4

İç Paydaş

(Öğrenci)

02.05.2022 Öğrenci ilişik kesme süreçlerinin elektronik ortama aktarılması Öğrenci ilişik kesme süreçleri SDUNet-Kişisel menüsü altında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile bağlantılı oluşturulmuştur. 01.06.2022
3

İç Paydaş 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

10.03.2022 Staj yapacak öğrencilerin zorunlu alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin online olarak alınmasının sağlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kayıt altına alınarak, Öğrenci Eğitim Modülü (OGEM) eklenmiş ve sertifikaları e-imzalı olarak sürece dahil edilmiştir. 16.05.2022
2

İç Paydaş

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

04.02.2022 Öğrencilere verilen Başarı Belgelerinin elektronik ortama taşınması ve e-imzalı olması Talep edilen belgelerin elektronik ortama aktarılması ve e-imza süreçlerine dâhil edilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. 10.05.2022
1

İç Paydaş 

(KİMER)

12.09.2021 Daire Başkanlığımıza ait web sayfası öğrenciye ait belgeler ve sıkça sorulan soruların güncellenerek yayımlanması Birim Web Sayfalarına ait verilerin güncellenerek öğrencilerimizin istek ve önerilerine göre düzenlenmiş, KİMER ile birlikte anlık duyurular yayımlamıştır. 13.10.2021